Djuptjärnbo

Bäck i skogen med en liten bro över

Området är 26,7 ha stort och utgörs av flera olika naturtyper. Här finns ett par mindre våtmarker, varav den ena omger en liten tjärn, Fänntjärnen.

Naturreservatet är kuperat med en bergstopp mitt i området, vilken är bevuxen med gammal tallskog. I östsluttningen och de flackare partierna växer granskog. Just i granskogarna hittades flest signalarter; skuggblåslav på en lodyta, violettgrå tagellav och ullticka.

Toppen av berget och branterna är bevuxna med gammal tallskog, som där jordtäcket är tunt och berget går i dagen blir till hällmarkstallskog. På några ställen i den gamla hällmarkstallskogen täcks marken av ett tjockt lager renlav.

Längst i öster reser sig ännu en bergvägg med lodytor och gammal tallskog precis innan reservatsgränsen.

I nordväst rinner två vattendrag som så småningom förenar sig i sin väg mot Fänntjärnen. Längs vattendragen är vegetationen rikare med stort örtinslag. Här hittades svavelriska.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 27 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.