Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Knutar Einars äng

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Reservatet är Dalarnas sista större kalkfuktäng. Här breder en ett tunnland stor brokig matta ut sig, med över hundratalet blommor och gräs. Några exempel är späd ögontröst, ängsgentiana, fältgentiana, älväxing och majviva. Ängen slås varje år i augusti.

En av de sista ängarna i området

Söder om Orsa kyrkby, där den flacka svallade moränen mot Orsasjön övergår i mjäla, utbreder sig stora före detta slåtterängar. Dessa är i dag delvis bevuxna med skog, delvis uppodlade. I Lindänget, mellan riksvägen och järnvägen finns emellertid ett stycke öppen mark som inte plöjts. Som en relikt från gamla tider och alldeles skyddad från insyn ligger Knutar-Einars äng här, trädlös och stenig, som ett golv täckt av en myllrande brokig persisk matta.

Darrgräs och kattfot finns här

Vegetationstypen i ängen kan beskrivas som kalkfuktäng av älväxingtyp, med inslag av såväl örtrik friskäng som ängshavretorräng. I fuktiga partier dominerar älväxing, darrgräs och krypvide, i torr-friska kattfot och ormrot.

Utöver ovan nämnda arter, vilka sällan uppträder i rena bestånd, kan följande nämnas: fältgentiana, ängsgentiana, ängshavre, luddhavre, hårstarr, fågelstarr, trådfräken, låsbräken, dvärglummer, brudsporre, slåtterfibbla, ängsvädd, vårfingerört, sandviol, tidigblommande slåtterblomma, rosettjungfrulin, vildlin, majviva, späd ögontröst, brudborste, mandelblom, bockrot, backruta, akleja och klasefibbla. Inalles samsas på denna begränsade yta ca 90 arter kärlväxter.

Sällsynt rödskivling

Ur svålen dyker om sensommaren konvojer av färgglada ängssvampar upp, där flaggskeppen är Entoloma madidum, en mycket sällsynt rödskivling som anträffats på bara två platser i Dalarna.

Såsom varande ett biologiskt arkiv av i dag närmast unika mått och likaledes ett praktfullt arv från tidigare generationer, måste Knutar-Einars äng tillmätas ett absolut bevarandevärde i såväl lokalt som regionalt perspektiv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • cykla i terrängen,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar,
  • insamla eller fånga djur,
  • inplantera för området främmande växt- och djurarter,
  • tälta,
  • rida,
  • göra upp eld,
  • medföra lös hund,
  • gå annat än på särskilt anvisad stig före slåtter.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 1992 av Orsa kommun
Storlek: 0,3 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Orsa

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
orsa.kommun@orsa.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Rubrik

Text

Kontakt