Staktjärn

Blandskog med gran, tall och björk

I detta allra nordligaste hörn av Hedemora kommun finns en urskogsliknande skog. Träden är mycket gamla och på vissa syns spår efter skogsbränders härjningar.

Gamla träd gynnar hotade arter

Detta är ett spännande område med ett relativt stort antal grova och plattkroniga tallöverståndare spridda i en skogsmiljö som har stor åldersspridning och inslag av gammal grov gran. Flera gammeltallar är mellan två- och trehundra år gamla! Många träd är grova, med typisk grov bark, platta kronor och en längd på upp mot 25 meter. I svensk natur idag är dessa träd sällsynta, då allt fler urskogar blir avverkade. På grund av detta, hotas många arter, som kräver gamla grova träd för att överleva. Till exempel den rödlistade tretåiga hackspetten, som har setts häcka i reservatet.

Här har skogen brunnit

Ut mot den angränsande tjärnen övergår tallskogen i sumptallskog med skvattramdominans i fältskiktet. Området bär spår efter tidigare skogsbruksåtgärder men i jämförelse med omgivande skogar har det skett i mer blygsam omfattning. Spår efter flera bränder syns, någon stubbe bär spår efter minst fem bränder! Några av gammeltallarna har flera brandljud. Avsaknaden av naturlig branddynamik i svensk natur är också det något som påverkat många arter negativt.

Intressant ristning i tall

Inom reservatet återfinns en intressant inhuggen ristning i en äldre tall vid tjärnens sydöstra strand. Större delen av texten är borthuggen men kvar har årtalet 1788 lämnats. Med tanke på flera fäbodars nära läge är detta sannolikt en så kallad fäbodristning, alltså en inhuggning kopplad till vallgången i äldre tider. Oftast var de försedda med namn på en eller flera vallkullor och årtal, ibland med ytterligare text. Denna ristning är den första kända av sitt slag i Hedemora kommun.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 17ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.