Vålberget

Vålbergets naturreservat ligger i en nordvänd sluttning strax norr om fäboden Vålberget. Här har skogen åter slutit sig efter att fäboddriften har upphört. Spår efter detta syns dock ännu tydligt på olika sätt i skogen.

Övergiven fäbod med biologiskt kulturarv

Största delen av naturreservatet utgörs av sedan länge övergivna marker som tidigare har slagits och senare betats. Skogen har etablerat sig efter att fäboddriften har upphört. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk. Rester av de stora träden, som sannolikt fanns i hackslogen, kan idag ses som mycket grova exemplar av både björkar, granar och tallar. En stor del av den biologiska mångfalden i området består av så kallat biologiskt kulturarv. Biologiskt kulturarv utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, eller gynnats genom mänsklig påverkan när människan har nyttjat landskapet.

Stora åldrande träd ger liv åt andra

Det stora antalet lövträd gör att många fåglar trivs här. Förekomsten av hålträd och stora gamla stående och döda liggande träd gynnar både fågel- och insektsfaunan. De grova träden kan vara både björkar, granar och tallar. Vissa av träden har fallit omkull och bildat värdefulla växtplatser för svampar och insekter. De sällsynta och hotade arterna är oftast knutna till aspen. Här kan man hitta kandelabersvamp, lunglav och spillkråka.

Vatten i bäckar och mark ger näring åt blomstren

Floran är rik på blommor med bland annat blåsippa och ormbär. Centralt genom området löper ett tydligt fuktdråg med rörligt markvatten. I dess övre, södra del finns källor och man har även grävt några brunnar.

Lätt att hitta hit, lätt att vandra här

Naturreservatet ligger lättillgängligt på knappt en mils avstånd från både Mockfjärd,
Dala-Floda och Björbo. Genom naturreservatet och upp till fäboden går två smala vägar
som även nyttjas för vandring. Den östra vägen ingår i ett större ledsystem i Gagnefs
kommun.

Grusväg genom granskog

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 25 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.