Stabergs ö

Strandkant syns till vänster i bild, annars en tät lövbård följt av tät granskog.

Foto: Falu kommun

En av sjön Runns större öar, Stabergs ö, ligger som en grön limpa i nordöstra delen av Runn. Här växer en blandskog med tall och gran, men även delar med lövträd. Stränderna besöks av kanotister, fiskare och skridskoåkare.

Naturreservat för hälsans skull

Området har stor betydelse för friluftslivet och är välbesökt året runt då det är både naturskönt och nära tätorten Falun. Vintertid nyttjas området flitigt av skridsko-, skid- och skoteråkare samt fiskare. Sommartid nyttjas öarna framförallt av båt- och sommarstugeägare samt kajak- och kanotpaddlare. Öarna med omgivande vattenområde fyller en viktig funktion för folkhälsan genom att området är lättillgängligt. Nu planeras en rastplats på lämpligt ställe i området.

Kulturhistoriska värden

Stabergs ö har längre tillbaka i tiden hört till Lönnemossa bergsmansgård och man använde ön för bland annat sommarbete för kreatur och eventuellt även odling och slåtter. Idag är de två tidigare öppna odlingsmarkerna planterade med gran och resterna av en körväg som förbinder odlingsmarkerna synlig. Sommarbetet upphörde under 1950-/1960-talet.

Skogen ska skötas så värdena ökar

Skogen i reservatet består av en blandskog, med inslag av gamla tallar. Här finns möjlighet att gynna den rödlistade skalbaggen reliktbock (Nothorhina punctata), som finns på omgivande öar, genom att låta lämpliga tallar i solexponerade lägen utvecklas.

Lövträden, framför allt de aspar som finns här och var, har utvecklats och bildat mer lövrika områden som ger variation till öns naturmiljö. Rester av tidigare vägar och diken kopplade till den tidigare odlingsmarken bidrar till strukturer i området som höjer både natur- och kulturvärdet.

Fågellivet i området är ganska rikt. Sjöfåglar som häckar eller som regelbundet påträffas i området under häckningstid är skäggdopping, storlom, smålom, storskrake, småskrake, fisktärna och drillsnäppa. Andra fåglar som uppträder till och från i området är fiskgjuse, lärkfalk, häger, spillkråka och tjäder.

Kommunalt naturreservat

Det här är ett kommunalt naturreservat till skillnad från de flesta andra som är statliga och som då länsstyrelsen förvaltar. Om du vill veta mer om anläggningar och skötsel får du vända dig till kommunen. Länkar till kommunen samt reservatsskylten från området finns att hitta under "Mer information".

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block,
  • skada växande, döda, stående eller omkullfallna träd, stubbar och buskar.

Utan kommunens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar, samla in ryggradslösa djur eller klättra i boträd,
  • elda på annan än anvisad plats under perioden 1 april – 1 november.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2018 av Falu kommun
Storlek: 38 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Falu kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
kontaktcenter@falun.se