Rotsjön

Sjö där solen lyser på strandkant där barrskog växer tät.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

Beslutet om bildandet av Rotsjöns naturreservat har överklagats av markägare till regeringen. Föreskrifterna riktade mot allmänheten i reservatet (se nedan) gäller dock även efter en överklagan.


Långt bort från tätorter och civilisation, i ett område med hög vildmarkskänsla, finns detta nästan orörda skogsområde. I den döda veden finns det massor med liv, som andra lever gott på.

I detta 150 ha stora reservat i Falu kommun, på gränsen mot Gävleborgs län, växer en gammal barrskog som behållit den naturliga skogens artsammansättning och åldersvariation. Skogen har en viss mänsklig påverkan, men de har aldrig omfattats av större kalavverkningar.

På den döda veden kan ovanliga vedsvampar som stjärntagging, köttticka och rynskinn hittas. På äldre lövträd hittas den spektakulära lunglaven. På marken växer ymnigt med den lilla vitblommiga orkidén knärot vilken bara hittas i äldre skogsbestånd. Gammelskogens typiska fåglar finns, som till exempel tjäder, svartmes, rödstjärt, tretåig hackspett och olika ugglor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 150 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.