Södra Trollegrav

Gles tallskog

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län

I denna trollska bäckraviner växer granarna höga och ståtliga. Svampar och lavar trivs i den fuktiga miljön, som också är mycket näringsrik. De leder till att många gräs och blommor frodas här.

Området består huvudsakligen av en 4 km lång bäckravin med branta väggar. Trollegravsbäcken har sitt lopp genom ravinen som löper från Trolltjärn i norr till Granån vid reservatsgränsen i söder. Ravinen har eroderats ut i berget genom frostsprängning. Berggrunden, som utgörs av bredvadsporfyr är särskilt känslig för frostsprängning.

I ravinen utgörs vegetationen av en frodig granskog med anmärkningsvärt höga träd. En gran har uppgivits vara 41 meter. Granskogen saknar spår av avverkning och skogsbränder. Ålder beräknas till ca 250 år. Fuktigheten och den gamla skogen i ravinen bidrar till ett gynnsamt lokalklimat för de hotade vedsvamparna rynkskinn och rosenticka. Hässlebrodd och fjällskära förekommer i den rika högörtsvegetationen närmast bäcken.

Ravinens sidor är bevuxna med tallskog som bitvis är påverkad av brand. Flera träd har upp till sex bränder invallade som brandljud i den skadade barken. En del träd är mycket gamla och en tall har åldersbestämts till 400 år. Hela området har naturskogskaraktär med döda träd i form av lågor (liggande döda träd) och torrakor (stående döda träd) både av löv- och barrträd.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
 • elda,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
 • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • medföra okopplad hund.        

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 155 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.