Skärmyrlok

En vattensamling med steniga stränder, omgiven av lövskog.

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Strax norr om Mångsbodare, i sluttningarna ned mot Vanån, ligger Skärmyrlok - ett märkligt stycke natur!

En mycket grovblockig sandstensmorän är grunden till naturens särprägel genom att den skapar hydrologiska förutsättningar med mycket stora grundvattenvariationer. Moränryggarnas lavtallskogar blir därför mycket torra. Skogarna är tack vare storblockigheten, inte särskilt påverkade av skogsbruk, och i stort sett opåverkade av modernt skogsbruk. Gamla trånvuxna tallar, det vill säga träd som trånar efter både näring och vatten, finns det gott om på dessa ryggar. Fler av dem är dessutom riktigt gamla - upp mot 300 år! De träd som har dött, "lever" vidare som torrakor (stående dött träd) eller lågor (liggande dött träd) på vilka andra djur och växter finner livsrum eller mat. Här finns även många spår efter tidigare skogsbränder.

Andra delar hyser mer växtlig tallskog som, särskilt i delområdet vid Svartlok, har en påtaglig karaktär av naturskog. Det finns även gott om asp och sälg som har mycket höga naturvärden. Området är inte helt opåverkat av skogsbruk, utan mindre delar av reservatet är påverkade av gallring. I de lägre delarna i norr där sluttningen flackar ut, mot Vanån, uppträder större myrpartier. 

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och
    buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller
    återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 181 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.