Sågbäcken

En granskog i en svacka i snövitt vinterlandskap

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vattendraget Sågbäcken består av en frodig bäckravin med mycket grov granskog och en stor mängd liggande döda träd.

Ytterligare bäckdråg rinner fram i sluttningen omgivna av granbestånd som har stora mängder död ved och hyser många spännande arter. Vissa delar av Sågbäcken är djupt nedskuren i berggrunden med värdefulla, mossbelupna lodytor. Smärre fall finns även, och på lodytor och granar intill ett sådant har den starkt hotade trådbrosklav påträffats. Ställvis är markfloran örtrik, med arter som trolldruva, ögonpyrola, smultron och hundkex. Här och var påträffas gamla sälgar med riklig påväxt av skrovellav. Skogen är mycket rik på hänglavar, och många rödlistade arter har här sina hem, t.ex. den mycket hotade osttickan. Gamla granar blir allt sällsyntare i Sverige, då huggningarna av urskog alltjämt fortsätter. Därför är Sågbäcken ett mycket skyddsvärt område med höga naturvärden.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 277 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000