Rödberget

Rödberget är ett stort skogsreservat med barrskog, fjällbjörkskog och myrmark. Vissa delar av skogen är påverkad av brand, medan andra påverkas av näringsrik mark vilket ger en bördigare skog.

Reservatet omfattar Rödbergets högst belägna delar. Berggrunden består till större delen av dalagranit, men ett område med diabas sträcker sig kilformigt in i den södra delen.

Bergets hjässa är bevuxen med fjällbjörk. Längre ner tar den gamla barrskogen vid. De östra sluttningarna hyser rena granbestånd. I övrigt förekommer såväl ren tallskog som blandskog. Både tallar och granar har nått avsevärda dimensioner. Detta är till stor del resultatet av rörligt markvatten i kombination med diabasförekomsten. Skogen är nästan opåverkad av skogsbruk.

Den västra delen av området är starkt påverkat av den stora skogsbranden som inträffade vid midsommartid 1902. Dessa marker utgörs nu av yngre tallskogar med enstaka äldre överståndare.

Ett gammalt brandtorn och en gammal förfallen eldpallkoja som kallas Gumlasskojan finns i området. Kulturlämningar av det här slaget tillhör markägaren dvs i det här fallet Fortifikationsverket.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller fallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 635 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000