Rensjön

En skarp gräns i skogen efter en bränning. På ena sida grön vegetation, på andra svart, brunnen mark.

Bilden visar brandgränsen året efter naturvårdsbränningen som utfördes i de östra delarna av reservatet. Dessa har mindre rena urskogskvaliteter men goda förutsättningar att utvecklas bra. Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Delar av Rensjöns naturreservat är en ren urskog helt utan spår av tidigare avverkningar. Här kan du hitta riktigt rejäla tallar som är hela 500 år gamla. Och det finns även granar som är över 300 år gamla.

Delar av reservatet, öster om vägen, avsattes redan 1937. I brandskyddade lägen, som svackor och dalgångar, finns riktigt gamla granar.

Genom reservatet leder en skogsbilväg från norr till söder. Längs vägen är innehåller berggrunden kalk. Det påverkar floran och här finns flera ovanliga växter, tex. kransrams.

Den enda kulturpåverkade delen i området ligger väster om skogsbilvägen, där uttag av torrträd och grovtall skedde på 20-talet.

Även berget Krokfljotbliket kan sägas vara urskog. Fljot betyder myr som inte slås. Förr var toppen helt skoglöst, men nu täcks av en ung tallskog. Ordet blikk eller bleck betyder just skoglöst berg.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 747 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.