Piltlokarna

Sjö i skogen med myrmark runtomkring

Foto: Jenny Sander, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området är ett så kallad myrskogsmosaik kring sjöarna Nörder- och Söder Piltlok med blandad ålder på skogen. Det finns rikligt med gamla, grova och döda träd, som många hotade insekter, svampar och lavar är beroende av.

Reservatet omfattar 104 hektar, vara 74 hektar är produktiv skogsmark. Området består delvis av ren tallskog och delvis barrblandskog. Även om det finns spår av forna tiders avverkningar visar skogen höga urskogsvärden. Skogen har blandad ålder, de äldsta träden är kring 400 år gamla. Många träd har också spår av forna skogsbränder.

Två tjärnar, Nörder och Södra Piltlok ligger centralt i reservatet, och de binds samman genom Piltloksbäcken, som rinner norrut. Berggrunden består av porfyr, täckt av ett mäktigt moränlager. Mellan tjärnarna finns moränryggar av rogenmoräntyp.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 107 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.