Översjöåsen

Vy över blöt myrmark med gult gräs och några klena, döda trädstammar stående i myrkanten

Foto: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Drygt en mil öster om Särna, på gränsen mot Härjedalen, finns Översjön. På så mycket som 653 meter över havet, omgiven av ett vidsträckt myrområde, ligger denna sjö med dess ås som gett namn åt reservatet.

Värdefull myr med många olika fågelarter

Myrarna består mest av artfattiga kärr och mossar, med flera sänkta sjöar som vuxit igen till sumpkärr. Området bedömdes vara den artrikaste av alla myrar som besöktes vid den stora myrfågelinventeringen i slutet på 1970-talet, med en mängd olika observerade fågelarter. Här har bland annat brushane, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, sädgås, stjärtand, skedand och svarthakedopping skådats.

Kärvt klimat gör att träden växer långsamt

På myrholmarna växer gammal tallskog och de småkulliga sluttningarna är ofta starkt utglesade på grund av kärvt klimat och återkommande skogsbränder. På vissa ställen lyckas föryngring bara i skydd av gamla skyddande tallar, så kallade tallöverståndare och lavheden däremellan är trädlös. I svackornas fuktiga lägen finns ofta trögväxta hänglavsrika gamla granbestånd. Många rödlistade arter som visar att här alltid har funnits skog har påträffats, till exempel varglav, gräddticka och liten sotlav.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.
  • framföra - på lägre flyghöjd än 300 meter - och landa med luftfartyg (inklusive drönare),

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med följande undantag:
    − insamling av bottenfauna får ske.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 1431 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.