Gösjöåsen

Gösjöåsen ligger drygt en mil rakt söder om Städjan. Eftersom det är en höjd kan man därifrån även få syn på just Städjan. Om du ser dig omkring på platsen kan man hitta många ovanliga och intressanta arter i den gamla granskogen.

Sällsynta orkidéer, svampar och lavar

Reservatet består av Gösjöåsens ostbrant, och här finns en långsträckt lodklippvägg som i norr mynnar ut i hällmarksliknande förhållanden. Klippbranten är rätt hög och omgivningen består av gammal granskog. Förekomsten av lunglav och skrovellav är ovanligt riklig på en del av de lodräta ytorna medan andra delar helt täcks av mossor. Döda, liggande träd, så kallade lågor, ligger härs och tvärs i hela branten.

Berggrunden i området består av dalasandsten som på sina håll är väldigt kalkrik, vilket leder till att vissa partier av skogen har högörtskaraktär med blåsippor och hallon. Här växer även den sällsynta och märkliga orkidén guckusko!

Andra intressanta arter som hittats i området är till exempel de rödlistade arterna rynkskinn, rosenticka och skuggblåslav. Grova lågor finns utspridda i området, och det tillsammans med de stråk av artrika rikkärr som återfinns i skogen gör denna plats till en plats med höga naturvärden.

Tallskog i vintersol

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 41 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.