Floåsen

Floåsen gränsar till Långfjällets naturreservat i sydväst och mot Grövlan i nordost. Eftersom skogen nästan aldrig påverkats av mänsklig aktivitet kan man här få uppleva en näst intill orörd natur med mycket gamla och döda träd.

Gamla granar och stor mångfald

Floåsen har länge varit ett område med liten mänsklig påverkan, och således finner man här en stor areal av gammal gran- och tallskog.

Grova träd med många år på nacken är en företeelse som är på snabb tillbakagång i Sverige, och med förlusten av den miljön mister många arter sina hem. I Floåsen finns det mycket död ved i form av grova lågor, något som gynnar insektsfaunan och svampar och lavar.

Ett flertal träd har spår från återkommande bränder, även det något som blir allt ovanligare i och med att de flesta naturliga bränder i Sverige släcks idag. Brandgynnade arter har minskat kraftigt i modern tid. Många rödlistade arter har hittats i reservatet, däribland garnlav, lunglav och gränsticka. I reservatet finns även ett flertal grova gamla sälgar, på vilka det växer rikligt med hänglavar.

Samtliga foton: Per Gustavsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vy från en bergstopp över skogslandskap

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 470 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.