Fjätfallen-Kryptjärn

Här kan du njuta av den sträcka av Fjätälvens nedre lopp där två mäktiga vattenfall finns. I reservatet ingår även de anslutande gammelskogarna upp mot fäboden Kryptjärn, samt skog längs vattendraget Krypan.

​Älvsträckor med forsande vatten

Längs de vackra älvstränderna och fallområdet finns en stor rikedom av gråal, grönvide, ängsvädd och slåtterblomma. Här finns även fjällväxter som fjällkvanne, fjällögontröst, Kung Karls spira och svarthö.

Den grunda och delvis sandiga älvbottnen är bevuxen med undervattensväxter som rostnate, sköldbladsmöja, hårslinga samt närmast stranden strandranunkel.

Öster om södra fallet finns stora hällar som renspolas vid högvatten på våren. Här finns den ludna lilla mosippan, växande i sprickorna av berget. I branterna finns skrymslen och lodväggar med en mycket spännande och ovanlig lavflora - trådbrosklav samt saffrans-, skrovel- och lunglav. Bland kärlväxter märks fjällhällebräken, hälle- och stenbräken samt en liten förekomst av taigastarr.

Mosaik med myllrande mångfald

Skogen sydväst om Kryptjärn är som en mosaik skapad av skogsbränder i kombination med områdets småkullar, myrar, svackor, bäckar och lokar. En lok är en liten vattensamling. Här finns näringsrika granstråk, torra tallhedar, myrområden och blandskog. Grova gamla granar blandas med unga träd, mycket lövträd, näringsrik mark med en mångfald av blommor, näringsfattig mark där elden har härjat, fina små källor och överallt rikligt med döda liggande träd.

Tittar man på vilka arter som finns här, är det ett av Särnas mer intressanta områden. Det finns inte bara gamla träd utan även spår efter alla tänkbara störningar, exempelvis svampangrepp från harticka, stormfällningar, skogsbrand, is, insekter, bäverdämning och snöbrott. Alla dessa störningar är viktiga för att skapa en stor artrikedom. Arter intressanta att nämna är mindre barkplattbagge, violettbandad knäppare, fjällskråp, gräddticka, rosenticka, liten sotlav och rikligt med mörkhövdad spiklav.

Märkliga och dimmiga områden med unik flora

Ett märkligt område ligger på östra sidan om älven nedanför nedre fallet. Här orsakade en ispropp att den grova granskogen som växte på platsen fullständigt mejades ner. Tyvärr togs virket om hand, för det hade varit bättre för den biologiska mångfalden om den bara fick ligga kvar. Idag finns en stor grusplan med småplantor med björk- och gråal.

Allra märkligast är dock de små områden vid fallen som ständigt är fuktiga av den forsdimma som uppstår då vattnet kastar sig utför branterna. Här påträffas områdets botaniska klenod, den håriga skrovellaven. Den växer främst på fuktdrypande grangrenar och har ett fint sällskap av forsgytterlav, olivbrun gytterlav och norsk näverlav.

Flottning och fiske förr och nu

Fallens kraft var förstås en tillgång, men fallen ställde säkert också till en del besvär, särskilt för flottningen. Med början redan 1861 bedrev de stora skogsbolagen resningar av flottleden i älven under en period fram till 1902 då älven insynades som allmän flottled upp till sammanflödet av Lill- och Storfjätan. Kulmen nåddes på 50-talet. Flottningen ska ha varit besvärlig eftersom inga naturliga magasin finns i vattensystemet, vilket gör vårfloden häftig men kortvarig. Spåren efter såg- och flottningsverksamheten är i idag i stort sett försvunna.

Fisket är mycket populärt och regleras inom Särna-Idre Fiskevårdsområdesförening. Av fisk påträffas framför allt öring, harr och bergsimpa. Det finns lite elritsa och lake, medan bäckröding, abborre och gädda förekommer sporadiskt. Fjätfallen lockar sannolikt ganska många besökare som bara kommer för att njuta av den vackra platsen vid älven och för att imponeras av fallens mäktighet, särskilt när det är hög vattenföring.

Samtliga foton: Lennart Bratt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Forsande vattendrag

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter), med undantag för insamling av bottenfauna.
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Kontakt

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 259 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.