Draggaberget

En skada i ett gammalt träd, orsakad av en brand.

Ett brandljud i en gammal högstubbe visar att området en gång har brunnit. Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Reservatet består av en tallskog som har uppkommit efter en brand i början av 1800-talet. Det finns rikligt med döda stående och liggande träd, vilket är typiskt för urskogar.

De många döda träden gynnar många svamp- och insektsarter som är beroende av död ved. Reservatet har ett högt värde för bevarandet av den biologiska mångfalden. De enda spår av avverkning som finns i reservatet är tre stubbar i den sydöstra delen av området.

Elden gick hårdast fram i de övre delarna av området där endast få furor överlevt. Längre ner i sluttningen ökar andelen gamla träd. I en fuktigare svacka finns 300-åriga granar, som helt undgått elden. Torrakor och lågor ses över hela området.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen (för undantag - se beslut)
  • skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buskar.
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller med- vetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund
  • elda.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 41 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.