Blyberget

Blybergets mäktiga höjd reser sig över Österdalälvens dalgång för att nå 525 meter över havet vid Blybergets topp. Berget är uppbyggt av den vackra bergarten porfyr som kallas blybergsporfyr. Det är en av Sveriges mest kända och berömda bergarter, framför allt tack vare de konstföremål som finns spridda över världen. Men här finns även värden knutna till växtligheten och friluftslivet.

Orörd skog med fukt ger liv åt mossor, lavar och blommor

Berget har branta sidor, typiskt för porfyrberggrunden. I den otillgängliga och fuktiga östra branten växer granskogen tät. Här frodas olika hänglavar. På västsluttningarna är det torrare och här dominerar tallen istället. De brantaste partierna har lodytor med en intressant mossflora. Bland annat påträffas purpurmylia, som är en bladmossa där bladen ibland blir rödfärgade - därav namnet. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och hyser flera av den äldre skogens typiska arter. Här finns intressanta lavar, till exempel vedflamlav. I fuktiga stråk finner man de fina blommorna ögonpyrola och dvärghäxört, samt orkidén grönkulla.

Arbetsmarknadsprojekt som blev fornlämning

I området finns två stora stenbrott som ägs av Blybergs samfällighetsförening. Det gamla användes från porfyrepokens början 1788 fram till början av 1940-talet och är numera skyddat som fornlämning. Porfyrbearbetningen i Älvdalen startade 1788 som ett arbetsmarknadsprojekt. Efter flera nödår under 1700-talet bildades Porfyrverket i syfte att ge människorna i Älvdalen en utkomst. Det nya brottet, som öppnades 1939, använde in på 1960-talet. Här bröts sten framför allt för industriändamål.

Känt över vida världen

Porfyren från Blyberg är ganska lätt att känna igen. Den går åt det brun-svarta hållet med antydningar mot purpur, med vita korn och grågröna stråk. Lite påminner den om chokladen Toblerone!

Genom skickligt ingenjörsarbete och konstnärligt högtstående design blev Älvdalens porfyrverk den ledande konsthantverkindustrin i Europa. Namnet, som syftar på en av alla de färger som porfyren finns i, kommer från grekiskans porphyri´tes som betyder purpurfärgad. Porfyren finns omnämnd i Sverige redan i slutet av 1600-talet, men det dröjde ända fram till 1780-talet innan man började bryta porfyr vid Elfdals Porphyrverk i Dalarna. Under Gustav III:s tid, när intresset för antiken blommade, var porfyren högsta mode och beställningarna strömmade in från kungahuset.

Blyberget nära hjärtat hos byborna

Det är naturligt för blybergsbor att söka sig ”upp på berget” för fritidsaktiviteter. Midsommarnatten kräver ett besök på berget. Det finns flera alternativa platser att uppleva midsommarnatten och soluppgången på. Man kan åt öster se hur solen kommer upp framför sig. Åt väster ser man hur solstrålarna börjar spela först upp på bergen på andra sidan älven, sedan längre ner i dalen.

Fina leder och vacker utsikt

Friluftslivet kretsar kring porfyrbrotten och de vackra utsikterna ovanför dessa. Fina leder gör utsiktsplatserna lättillgängliga även om en betydande stigning för att nå dem medför viss ansträngning. Området är välbesökt av både lokalbefolkning och mer långväga besökare. Miljön i och kring porfyrbrotten är av stort kulturhistoriskt intresse. Här kan den förr så omfattande verksamheten studeras på plats. En mindre utställning som finns inrymd i en enkel byggnad ger god inblick i det mödosamma stenbrytningsarbetet.

Utsikt över skogar och byar

Foto på sidan: Lennart Bratt och Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen vilket gäller både barmark och snötäckt mark,
  • plocka stenar eller göra åverkan på mark eller geologiska föremål, med följande undantag: enstaka stenar får av besökare tas med från Nya Brottet (bilaga 4 i beslutet).

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Rastplats Rastplats
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 60 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.