Björnåsen

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Hela området ligger på ett stort höjdläge, på nästan 800 meter över havet. Tallskogarna i området har drabbats av upprepade bränder och ett hårt klimat.

Tidigare kala varder växer sakta igen

Här har funnits kalområden, så kallade varder, som i några fall trots mer än hundraårig frist från bränder ännu ej slutit sig helt. I dessa områden växer nu av fjällbjörksartad björk. Här finns mycket myrmark i hela området som också innehåller en del bäckar och tjärnar vilket bidrar till områdets mosaikartade karaktär.

Berggrunden ger en rik växtlighet

Vid några diabasbranter som går i dagen finns en frodigare vegetation med gran, där ofta sälg och asp ingår. Diabasen ger också ställvis blomsterrika fläckar. I det stora höjdläget finns även långsträckta myrar, i praktiken frostsvackor längs bäckar i dalbottnen. De kärva förhållandena har åstadkommit virkesfattiga bestånd där de enstaka grova träden har avverkats i en dimensionsavverkning för länge sedan, men där somliga skonats till exempel i områdets sydligaste del.

Vildmark med björn

Området har vildmarkskaraktär, är väglöst och har förekomst av björn året runt.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 758 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.