Malingsbo-Kloten

Ett vindskydd och eldplats vid ett vattendrag

Foto:Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde, men det finns även mindre myrområden och vatten. Här finns ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder.

Malingsbo-Kloten skyddades ursprungligen som ett naturvårdsområde, men genom övergångsbestämmelser i miljöbalken är området sedan år 1999 naturreservat.

Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde, beläget i de centrala delarna av Bergslagen. Området är rikt på sjöar och tjärnar och här finns källflödena till flera av Mellansveriges stora vattendrag. Här finns också mindre myrområden. Den näringsfattiga urberggrunden sätter sin prägel på vegetationen, som till övervägande delen utgörs av barrskog.

Mer än fyra århundraden av bergsbruk, järnhantering, jordbruk och, framför allt, skogsbruk, har satt sin prägel på områdets vege­tation och bebyggelse. Av bergsbrukets och järnhanteringens anläggningar återstår endast enstaka byggnader, ruiner och andra lämningar.

Barrskogslandskapets dominans bryts här och där av öppningar i skogen, där småskaligt jordbruk ännu bedrivs. Genom sina naturförhållanden och sitt läge nära den tättbe­folkade Mälardalen äger Malingsbo-Klotenområdet goda för­utsättningar för friluftsliv. Särskilt gäller det friluftsliv som söker stora obebyggda, men lättillgängliga skogsområden med sjöar och vattendrag samt en lång vinterperiod med säker snötillgång. Reservatet har ett brett utbud av stugbyar, campingplatser, kanotvatten och vandringsleder.

Området går även in i Örebro och Västmanland.

Läs här om den del som ligger i Örebro län.

Läs här om den del som ligger i Västmanslands län. (Kommer)

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark eller växtlighet t.ex. genom att gräva upp örter, fälla levande eller döda träd eller skada levande träd genom att bryta kvistar,
 • medföra lös hund på badplatser och andra anläggningar eller på spår och leder,
 • framföra snöskoter eller motorfordon annat än på särskilt markerade skoterleder,
 • framföra motorbåt annat än på anvisade sjöar samt att där framföra motorbåt med högre fart än 5 knop med undantag för särskilt anvisade områden för vattenskidåkning,
 • köra bil eller annat motordrivet fordon annat än på vägar som är upplåtna för sådan trafik. (Vägar som ej är upplåtna är markerade med förbudskylt),
 • ställa upp husvagn över natt annat än på anvisade platser och då högst i två dygn,
 • tälta under längre tid än två dygn på samma plats,
 • göra upp öppen eld annat än på anvisade och särskilt iordningställda eldplatser,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Rastplats Rastplats
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1981
Storlek: 26490 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen