Risshytte hage

En skylt i skogen

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Att följa stigen genom granskogen, passera den lövträdsbeklädda gamla ängsmarken och så småningom komma fram till kärret där guckuskon blommar - det är en upplevelse! Men du måste se till att vara här i mitten av juni för att få skåda ett av länets värsta blomsterchocker. Den som aldrig tidigare sett en vilt växande guckusko kan inte annat än bli imponerad!

I Risshytte hage finns flera olika naturtyper, framför allt granskog, lövskog på tidigare ängsmark samt kärrmark. kalkpåverkan från berggrunden har gjort att områdets flora är artrik. I kärret påträffas den ståtliga orkidén guckusko, som liksom alla övriga orkidéarter är fridlyst. Den lockar stora mängder besökare till området i blomningstid, som är i början - mitten av juni. Övriga ovanliga arter i området är kambräken, tagelstarr, smörbollar och brudsporre.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor,
  • skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet,
  • beträda området under 15 maj - 15 juli annat än på markerade stigar,
  • tälta.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1985
Storlek: 2 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000