Moränget

Närbild på den gul-lila orkidéen guckusko

Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Här finns en mosaik av skogs- och myrmark. Grundvattnet är kalkhaltigt, vilket påverkar växtligheten. Därför finner man här fler olika typer av vegetation och en stor artrikedom hos floran. Mest framträdande är den ståtliga guckuskon.

Rika kärr med rara mossor

Några öppna kärr som har rik växtlighet förekommer. Här finns ovanliga mossor som gynnas av kalk. Dessutom har den sällsynta och rödlistade mossan Hamatocaulis cernicosus påträffats. Av kärlväxter märks gräsull, kung Karls spira, brudsporre, nålstarr med flera.

Guckuskor i stora antal

I större omfattning finns det glest granbevuxen myrkants- och skogskärrsvegetation samt gles sumpskog, även här med stark kalkpåverkan. I dessa partier finner man den artrikaste floran med guckuskon som höjdpunkten. År 1990 räknades 998 blommande exemplar i området. Vidare finns orkidéer som tvåblad, grönkulla, nattviol, skogsnycklar, skogsknipprot samt andra örter som tibast, vårärt, smalfräken m.fl.

Enbuskar och majvivor

Frapperande är den rika förekomsten av enbuskar som ofta hyser den sällsynta enlaven på torra grenar. I fuktigare svackor växer vattenklöver, kärrfibbla och älgört samt en rik mossflora. Intressant är att majviva dyker upp i enstaka exemplar, ofta som en följd av att marken har blottats, till exempel i rotvältor.

Trots naturskogslik har här varit slåtter

Även i granskogen förekommer guckusko här och var. Skogen är föga påverkad av modernt skogsbruk, men talrika gamla grova stubbar minner om äldre tiders huggningar. Delvis hyser skogen rikligt med torrträd och liggande döda träd som ger ett naturskogsliknande intryck. Området har dock utnyttjats som slåttermark och säkerligen varit betydligt mer öppet förr. Namnen Moränget, Myränget, Danielsmoränget och Bäckaränget samt de gamla fastighetsbildningarna talar sitt tydliga språk om hur marken kan ha utnyttjats. Man kan anta att området har hyst en mosaik av slåtterkärr och skogsmark.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor, vedsvampar och lavar.

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1999
Storlek: 30 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000