Gåsberget

År 1888 härjade på Gåsberget en stor brand. Ett stort område blev nästan totalt avbrunnet. En katastrof då, men det som har kommit efter har blivit en oas för många ovanliga växter och djur. Det första som kom tillbaka efter branden, var lövträden. Små björk- och aspplantor växte sig stora och tog helt över i skogen. Gåsberget blev sannolikt ett av landets främst bevarade exempel på en så kallad lövbränna.

Död ger liv åt många arter

Lövskogen har idag uppnått en sådan ålder att många träd är på väg att dö. Denna process skyndas även på, genom att många träd blir angripna av vedsvampar som gillar gamla träd. Den stora mängden gammal, rutten eller död ved, gynnar inte bara lavar, svampar och mossor utan här finns även en rik och ovanlig insektsfauna. Med 580 arter har området konstaterat ha ett av de rikaste skalbaggsfaunorna i länet. Av övriga insektsgrupper utgör steklarna den artrikaste, troligen ett resultat av den goda tillgången på fjärilslarver. Även fågellivet drar fördel av tillgången på död ved, framför allt hackspettar. Hålträden gynnar häckande ugglor och lövrikedomen attraherar många småfålgar, t.ex. grönsångaren som är mycket vanlig här.

Frodig flora med gräs och blommor

Lövbrännan har även, jämfört med omgivningarna, en annorlunda flora. Här finns en frodig vegetation med gräset piprör, men även blommorna slåtterfibbla, nattviol, gullris och kattfot syns här och var. Även längs bäckar och i sumpskogspartier är floran rik där orkidéen skogsfru och spädstarr förgyller tillvaron. I sumpskogen finns även resliga klibbalar. Mindre bäckar, myrstråk och tjärnar gör att området har en intressant variation.

Skogens bänns för att gynna vissa ovanliga arter

I syfte att återskapa livsrum för Gåsberget brandberoende arter, genomfördes en naturvårdsbränning 2002. Speciellt insektsfaunan gillade detta. Det visade senare undersökningar. Flera bränningar planeras därför de närmaste åren, bland annat i den söderut utvidgade delen av reservatet.

Utökning av reservatet 2016

Under 2016 utökades området åt sydväst med cirka 80 hektar. Detta gjordes för att även skogen strax utanför reservatet hade mycket lövträd. I och med utökningen har mer lövskogsdominerad skog skyddats. Dessutom finns där flera delar som lämpar sig bra för framtida naturvårdsbränningar. Det nya beslutet som finns bifogat här, beskriver såväl det gamla reservatet som den nya utökningen. Föreskrifterna för allmänheten har justerats något i det nya beslutet. Dessa återfinns här nedan.

Liggande träd i skogen med en grön storbladig lav som växer på stammen.

Lunglavens vetenskapliga namn "pulmonaria" kommer av pulmonarius som antyder att det har med lungorna att göra (det latinska ordet för lunga är pulmo). Enligt den så kallade signaturläran troddes lunglaven förr kunna bota olika lungsjukdomar, och det är efter detta som den fått sitt namn. Signaturläran gick ut på att växter som liknar ett visst organ i kroppen kan bota sjukdomar i organet ifråga. Foto: Jonas Bergstedt, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1990/2016
Storlek: 586 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000