Stopån

Stopån utgör ett biflöde till Unnån i nordvästra delen av Orsa kommun. Dalgången bjuder besökaren på en storslagen natur med bland annat gammal och ståtlig granskog. Stopån bildar ett par vackra vattenfall som förhöjer intrycket av vild natur.

Huggningar har skett men det var länge sedan

Berggrunden i området domineras av porfyr och porfyrit men även stråk av diabas förekommer. Skogen i området är opåverkad av modernt skogsbruk. Omkring seklets början utfördes dimensionsavverkningar i trakten.

Djurliv blir ostört och kambräken frodas

Djurlivet är det för norra Dalarna typiska som här drar nytta av den gamla skogen och de ostörda förhållandena. Stopåns närområde tillsammans med Gravvasselns bäckravin är särskilt intressant ur florasynpunkt. Bland kärlväxterna kan kambräken nämnas. Den är en karktärsart för fuktiga hedskogar. Den har två markant skilda typer av blad, där de smala bladen i tuvans mitt är sporbärande.

Arter som trivs i fukt och skugga

Här finner man också sällsynta knapphålslavar som gynnas av fuktiga och skuggiga miljöer med gamla träd och stubbar. Andra lavfynd är violettgrå tagellav och skuggblåslav. Rika fynd av hotade svampar som kräver likartade förhållanden för sin existens har också gjorts, bland annat lappticka, rynkskinn, rosenticka och doftskinn.

Vidsträckt vildmark

Stopåns naturreservat ingår i ett stort sammanhängande kluster av naturreservat i norra Mora kommun. De angränsande reservaten är Anjosvarden, Våmhuskölen och Norra Mora Vildmark. Dessa naturreservat utgör sammantaget ett vidsträckt och väglöst område med stora möjligheter till rika naturupplevelser för den friluftsintresserade.

Närbild på en ormbunksväxt

Kambräken är en ganska sällsynt ormbunke, som gillar fuktiga skogsområden där det finns kalk i marken. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon,
  • gräva upp eller plocka blommor, mossor och lavar,
    - skada torra träd eller vindfällen.

Serviceinformation

  • Rast-/vindskydd
  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1991
Storlek: 555 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000