Långtjärn

En tallskog på ett skarpt åskrön.

Långtjärn är en djupt nedsänkt skogstjärn med omgivande åsryggar som höjer sig 25 meter över tjärnen. På dessa torra kullar växer en tallskog med lavar och ris.

Ovanliga blommor och buskar och träd

Nedåt tjärnen och längs Stampvasseln uppträder örtrik granskog med inslag av ormbär, olvon, smultron och hägg. Av särskilt botanisk intresse är mindre fläckar med blåsippa, knärot och getrams, arter som tyder på att en särskilt värdefull svampflora skulle kunna uppträda här. Andra värdefulla partier är de varma gläntorna i sluttningen som har en flora med kanelros, norrlandsviol, slåtterfibbla och grönpyrola. Längs sjöstranden finns en buskzon med brakved, pors, en och klibbal.

Förnäma fåglar och fina fisken

Rödstjärt och svartvit flugsnappare nyttjar hålträden, medan järpe och morkulla trivs i de fuktigare miljöerna längs bäcken. Spår av bäver visar att den trivs i området. I tjärnen finns abborre och gädda enligt uppgift. Ångsvasseln, som rinner rakt genom tjärnen, är utpekad som ett objekt inom "Projekt rädda öringen i Siljanssystemet" där man försöker att återfå ett vandrande öringbestånd.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark.
  • elda annat än på av länsstyrelsen iordningställda platser.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 8 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen