Rädån

Vacker bäck i en lummig barrblandskog. Örtrik vegetation i bäckkanten.

Rädån rinner fram i en vacker ravin och kastar sig här och var ner för små vackra vattenfall. Skogarna har undgått avverkningar, vilket har gjort att granarna fått växa sig stora. Tillsammans med ån har det bildats en lummig, fuktig miljö där många växter och djur trivs. Även människan, för här passerar Siljansleden och en rastplats finns intill Rädån.

Variationsrik skog ger rik växtlighet

Skogen som finns i reservatet uppvisar stor variation i ålder och storlek. Här finns mycket död ved som skapar förutsättningar för många arter. Skogen bidrar även till att upprätthålla en hög och jämn luftfuktighet i området vilket gynnar en mängd arter.

Här finns gott om mer eller mindre hotade arter; lavar (skuggblåslav), svampar (rödgul trumpetsvamp), kärlväxter (knärot) och fåglar (tretåig hackspett och järpe).

Naturligt vattendrag

Eftersom Rädån inte använts för flottning har vattendraget behållit sin naturlighet. Variationen med stenar och block är gynnsam för ett stort antal arter. Både över och under vattnet finns en stor andel med död ved, stora stammar och grenar, vilket bidrar till en betydelsefull variation i vattenmiljön. Den döda veden utnyttjas av ett flertal arter, såsom insekter, mossor, svampar och fiskar.

Flytande skidspår och vandringsleder

Området ligger när Fryksås och Orsa Grönklitt. Kanske är det till och med gamla skidspår som rinner i Rädån? I barmarkstider kan man vandra hit på Siljansleden och kanske inta sin matsäck vid vindskyddet i norr.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Eldplats
  • Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 41 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen