Vändelberget

En naturvårdsbrändskog med blottade stenar och svart mark

Naturreservatet Vändleberget är ett 71 ha stort skogsområde där lövträden dominerar. För att dessa ska bli ännu fler, genomfördes här en naturvårdsbränning 2004. Efter det har ännu fler lövträd etablerats i området.

Kuperat område med branter och bäckar

Naturreservatet ligger inom ett större kuperat bergsområde som är en utlöpare från norr. Terrängen är kuperad och den branta östsluttningen mot Pellasbäcken är ställvis storblockig. På ett par ställen reser sig större klippväggar i skogen. Hög och jämn luftfuktighet råder i ostsluttningen.

Många olika naturtyper finns det här

Området domineras av lövrik granskog med även andra naturtyper finns i området. Längs Pellasbäcken i öster växer sumpskog, i östsluttningen växer lövskog och överst i sluttningen står riktigt grova tallar och aspar. Det är gott om brandpåverkade torrakor och tallar med brandljud.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 71 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen