Nittälven

I Nittälvens naturreservat kan du följa det vackra vattendraget Nittälven genom forsar och fall och lugnare stilla flytande partier. Hög luftfuktighet, sumpiga skogar och bördig granskog skapar många olika och artrika miljöer för både växter och djur.

Fantasifullt vattendrag med forsar och fall

Vattendraget Nittälven är mycket säreget på denna sträcka. Nittälven är djupt nedskuren, vilket den branta sluttningen öster om älven vittnar om. Det strömmande vattnet störtar här och var ner i små vattenfall och vilda forsar för att däremellan flyta helt lugnt och då bilda större vattenspeglar. Älven delar sig här och där i flera armar för att åter rinna ihop. Vid forsarna och fallen förekommer större och mindre klippväggar, blockrika stränder och klippblock i vattendraget. På några ställen skär Nittälven in under klippväggar och bildar där hyllor under överhäng.

Skogen rik, men gå inte vilse i labyrintlaven…

Markerna kring ån är skogsbevuxna och inslaget av mer eller mindre artrika kärr är påtagligt. Strandvegetationen är rik med främst gräs och starr som blåtåtel och tuvstarr. Skogen närmast vattendraget består av gammal granskog, medan de skogarna som gränsar mot älven består mest av tall med mycket lavar och ris. Ovanför sluttningen dominerar bördig barrskog med inslag av asp, björk, al och sälg. Gamla, trädformade enar står här och där efter stränderna. Skogen är gammal närmast älven, särskilt i de mindre sumpskogarna. På de flesta ställena i sluttningarna ligger stora mängder med döda träd i olika nedbrytningsstadier. Bland lavarna på klippväggar, block och stenar i vattnet finns några anmärkningsvärda arter som labyrintlav, hedlav och några skorplavar på stenar i vattenbrynet.

Forsande vatten över klippor i en skog

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 29 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen