Skörolsmyran

Gles tallskog med lite snö på marken

Skörolsmyran är har fått sitt namn efter den myr som omger och till viss del ingår i naturreservatet. Området är inte så stort, endast drygt 11 ha.

Döda träd och gammal skog ger höga naturvärden

Skörolsmyran är småkuperat med små lodytor, små översilningsmarker och myrstråk samt torrare höjdpartier. Skogen utgörs i huvudsak av gammal tallskog och barrblandskog.

Skogen är inte brukad på lång tid och hyser därför egenskaper som ger området höga naturvärden. Det finns död ved, främst som klenare ved där skogen har börjat självgallra sig, men här och var finns även grövre liggande döda granar, så kallade granlågor. På myren, Skörolsmyran, finns förhållandevis gott om döda stående tallar, talltorrakor.

Lavrik miljö

Det finns även några mindre myrar i området samt översilad mark på några ställen. Ställvis finns hänglavsrika miljöer där skägglav dominerar med inslag av violettgrå tagellav, nästlav och långa revor av garnlav.

På granar finns hackmärken efter tretåig hackspett och på klenare torrtallar fanns gnag efter mindre märgborre. Övriga arter som har hittats i naturreservatet är vedticka, kortskaftad ärgspik, vitgrynig nållav, ullticka och bronshjon. Men vad är ett bronshjon för något? Läs mer i faktarutan till höger.

Bronshjon Callidium coriaceum, är en skalbagge som är en långbent, platt och mörkt bronsfärgad långhorning, 8–15 mm lång. Antennerna är ungefär hälften så långa som den totala kroppslängden och ganska kraftiga. Bronshjonet förekommer i stort sett bara i senvuxna, hänglavsrika granbestånd. Avverkning av den skogstyp arten är knuten till utgör ett hot mot arten.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2009
Storlek: 11 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen