Djuptjärnbo

Bäck i skogen med en liten bro över

Området är 26,7 ha stort och utgörs av flera olika naturtyper. Här finns ett par mindre våtmarker, varav den ena omger en liten tjärn, Fänntjärnen.

Naturreservatet är kuperat med en bergstopp mitt i området, vilken är bevuxen med gammal tallskog. I östsluttningen och de flackare partierna växer granskog. Just i granskogarna hittades flest signalarter; skuggblåslav på en lodyta, violettgrå tagellav och ullticka.

Toppen av berget och branterna är bevuxna med gammal tallskog, som där jordtäcket är tunt och berget går i dagen blir till hällmarkstallskog. På några ställen i den gamla hällmarkstallskogen täcks marken av ett tjockt lager renlav.

Längst i öster reser sig ännu en bergvägg med lodytor och gammal tallskog precis innan reservatsgränsen.

I nordväst rinner två vattendrag som så småningom förenar sig i sin väg mot Fänntjärnen. Längs vattendragen är vegetationen rikare med stort örtinslag. Här hittades svavelriska.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Serviceinformation

  • Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 27 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen