Pålsbenning

Lummig granskog med spänger utlagda på vandringsleden

Några kilometer sydväst om Skogshögskolan i Garpenberg ligger det tidigare domänreservatet Pålsbenning. Skogen nyttjades i undervisningen som det mest naturskogslika beståndet i skolans närhet. Skogen består av en naturskogsartad barrskog. Här finns god tillgång på döda liggande träd, så kallade lågor samt äldre senvuxna träd.

Skogen närmar sig naturlig

Spåren av kulturpåverkan, bl.a. stubbar, finns genom hela området. Det har dock inte huggits på de senaste 40 åren, varför skogstillståndet närmar sig naturlighet på en del ställen. Främst gäller detta mängden lågor, (liggande döda träd) som särskilt i områdets sydöstra del börjar bli påtaglig. Här finns också en del äldre träd.

Det finns inte så mycket lövträd i skogen. Däremot finns såväl äldre lärk, som lärkföryngring, varför sannolikt hela området, kanske med undantag av enstaka träd och smärre fläckar, uppkommit efter sådd.

Intressanta vedsvampar, lavar och blommor

På ett mindre antal träd finns ullticka. Rosenticka är återfunnen på en enda låga i ett sumpskogparti. Violettgrå tagellav finns på äldre trögväxta granar i bergkanten i öster och högst upp i nordsluttningen. Här finns även garnlav och en del vanlig skägglav. I det välutvecklade mosstäcket finns på flera ställen knärot och spindelblomster.

Hit upp gick havet som högst

De högsta delarna i landskapet ligger nära högsta kustlinjen och moränsluttningarna kan därför vara svallade av vågorna. Ibland kan moränen till och med ha omlagrats som svallgrus eller svallsand.

Kulturhistoria

Pålsbenning gränsar till Holmgruvan som är ett fornminnesklassat gruvområde. Området består av 5 gruvhål, en skrotstensvarp och ett tiotal grunder. Från gruvområdet löper rester av en linbana, även den klassad som fornminne, genom naturreservatet och upp till Brattfors, drygt 1,5 kilometer öster om reservatet. Inom området finns också spår efter milkolning.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 42 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000