Grävsbuan

Området är beläget på Grävsbodbergets branta östsluttning. Grävsbuan är lätt tillgänglig i norr från den stig som går från fäboden Grävsbodarna. En strövstig leder från stigen upp på branten.

Många olika trädslag trivs här

Ovanför branten lever tallskogar, medan det i rasbranten finns en hel del olika lövträd som asp, sälg, rönn och klibbal. Antalet hänglavar är stort i området, t.ex. granlav, skägglav och violettgrå tagellav. Både korp och lavskrika lever här.

Kulturhistoriska förhållanden

Grävsbuan har fått sitt namn från fäboden som ligger i närheten. Marken nedanför branten har varit brukad som åkermark. Åkermarken ligger dock sedan länge för fäfot. Inom reservatet finns även spår av en kolbotten och en kojruin.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda, stående eller kullfallna träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar eller vedsvampar,
- fånga eller insamla djur,
- framföra fordon ex. cykel, terrängtraktor o.d.,
- plantera främmande djur- eller växtart,
- klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- tälta,
- medföra lös hund.

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Gagnefs kommun
Storlek: 19 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Gagnef
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000