Tallbergsklitten

Skog med mossa på marken och en bränd stubbe

I det hörn av Dalarna som ansluter mot både Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Här är det granar och blåbärsris som ger karaktär

Den dominerande naturtypen är granskog av blåbärsristyp. Hus-, kvast- och kammossa täcker marken och skapar ett tjockt och lummigt marktäcke. Här finns gott om död ved som gynnar både lavar, mossor, insekter och fåglar.

Lilla linnean och stora skogshönsen är några arter här

Linnea, revlummer, harsyra och den lilla orkidéen knärot syns i skogen, liksom grantaggsvamp och olika vedsvampar. I sumpskogen dominerar vitmossor, dvärgbjörk, odon, tranbär, björkpyrola och kråkklöver, men man finner också exemplar av orkidéen jungfru Marie nycklar. Tretåig hackspett har lämnat hackspår på granar och i området syns lavskrikor samt skogshöns.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon. Gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller organiserade
    arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 17 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.