Mossgräsberget

Skogen i Mossgräsberget

Området vid Mossgräsberget består till störsts delen av en stor lövbränna. Det är lövskog som kommit upp efter skogsbrand. Lövbrännan utgör kärnan i en hel trakt som brann av vid en stor brand i slutet av 1800-talet.

Asp och björk lyser upp i barrskogslandskapet

Nu lyser lövskogen i ögonen när man blickar över västligaste viken av Ågsjön från vägen mellan Åg och Vintjärn. Väl inne i skogen dominerar asp och ofta sprängtickeangripen, högstammig björk. Förutom lövskogen ingår blandskog, rena granbestånd och i norr magrare tallmarker.

Nattviol och flugsnappare är sällsynta arter som här är vanliga

Nattviol är en orkidé som är typisk här och den mindre flugsnapparen har här sin favoritplats i Dalarna. Lövbrännan påverkades tidigare av skogsbete av korna från Ågs hage, ett jordbruk där åkrarna slogs senast 1954.

Återskapande av branden som påverkan på skogen

I juni 2011 genomförde naturvårdsenheten på Länsstyrelsen en naturvårdsbränning. Ett cirka tio hektar stort område i reservatets norra delar brändes. Skogen som brändes var tallskog med ett visst inslag av lövträd, men även en ökande andel gran.

Syftet med bränningen var att återinföra branden som en naturlig störning i skogen. Bränningen genomfördes genom att tända på skogen i ett kontrollerat mönster mot vinden. Brandens intensitet kunde på detta sätt hållas på en önskvärd nivå. Det lyckade resultatet blev att huvuddelen av granarna dog medan huvuddelen av tallarna överlevde. På några års sikt är förhoppningen att resultatet även skall bli en naturlig föryngring av tall och lövträd. Dessutom kommer de branddödade träden redan första året att härbärgera insekter som i sin tur gynnar häckande hackspettar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1999/2005
Storlek: 158 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000