Långön

Långön är den största ön i Ågsjön. Ön är helt obebyggd och enkel att ta sig i land på från båt eller från is. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Juli 2019 naturvårdsbrändes i princip hela ön. På sikt kommer det att skapa en hel del död ved och kanske lite nya lövträd. Då området är nybränt bör du avvakta med att besöka ön eftersom en hel del träd kan komma att falla.

Här finns tall och gran, klibbal och lärk

Långön är med sina 13,5 ha den största ön i sjön. Ön är småkuperad med en blockrik terräng. Skogen på ön består av äldre tall-, gran- och barrblandskog. Spår efter skogsbrand finns på ön. Långöns skog skiljer sig från skogen på fastlandet genom att den har högre virkesvolym och större inslag av björk, asp och sälg samt längs stranden klibbal. Skogen är naturligt föryngrad förutom några (5-10st) planterade lärkträd. Skogen har en ålder uppemot 150-200 år.

Brand och huggningar har påverkat skogen

Juli 2019 naturvårdsbrändes ön och det ger en öppen tallskog med mycket död ved och kanske nya lövträd. Det här kommer att gynna många arter av hotade insekter och fåglar.

Brandstubbar vittnar om att området även tidigare har brunnit. Påverkan på skogen finns också i form av dimensionshuggning som gjordes under 1870-talet. Långön ligger nära Ågs bruk. Ågs bruk anlades år 1828 av Kopparbergs bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Trots närheten till bruket är spåren från avverkningar på Långön få.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Serviceinformation

  • Eldplats
  • Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 21 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

🚫 Ön naturvårdsbrändes juli 2019. Då området är nybränt bör du avvakta med att besöka ön eftersom en hel del träd kan komma att falla.