Långön

En tallskogsbeklädd ö i en sjö

Långön är den största ön i Ågsjön och är ett trevligt utflyktsmål för alla som gillar friluftsliv. Ön är helt obebyggd och enkel att ta sig i land på från båt eller från is. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Här finns tall och gran, klibbal och lärk

Långön är med sina 13,5 ha den största ön i sjön. Ön är småkuperad med en blockrik terräng. Skogen på ön består av äldre tall-, gran- och barrblandskog. Spår efter skogsbrand finns på ön. Långöns skog skiljer sig från skogen på fastlandet genom att den har högre virkesvolym och större inslag av björk, asp och sälg samt längs stranden klibbal. Skogen är naturligt föryngrad förutom några (5-10st) planterade lärkträd. Skogen har en ålder uppemot 150-200 år.

Brand och huggningar har påverkat skogen

Brandstubbar vittnar om att området tidigare brunnit. Påverkan på skogen finns även i form av dimensionshuggning som genomfördes under 1870-talet. Långön ligger nära Ågs bruk. Ågs bruk anlades år 1828 av Kopparbergs bergslag som hjälphytta till Svartnäs bruk. Trots närheten till bruket är spåren från avverkningar på Långön få.

På den södra sidan av Långön finns en naturlig plats att stiga i land på. Här syns även spår efter lägereldar och några sittplatser i form av enkla ditlagda plankor.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 21 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.