Långnäsudden

Detta vackra område består av en mosaik av myrmark och tallbevuxna kullar. Här och var kan det vara svårt att ta sig fram på grund av de många stora stenblocken. Passa även på att besöka Björnåns naturreservat, som gränsar till detta området i sydväst.

Skogen har brunnit fler gånger

Tallskogen är gammal och starkt brandpräglad, med många spår efter bränder. Det finns gott om död ved i form av både lågor (liggande träd) och torrakor (stående träd). Det finns spår av äldre avverkningar, men i tämligen liten omfattning.

Granskog längs ån ger fager flora

Längs ån Björnån, som utgör södra delen av reservatets gräns, återfinns granskog där det även finns en hel del lövträd. Floran är i detta område intressant och här finns bland annat sprängört och sjöranunkel.

Naturvårdsbränder ska genomföras

För att upprätthålla den naturliga branddynamik som finns i området och skapa naturvärden ska delar av reservatet brännas i naturvårdssyfte, medan andra delar lämnas åt fri utveckling.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 89 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen