Kimbäckslåtten

En tallskog med stenblock, döda träd och lavar på marken

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I Kimbäckslåtten växer en gammal tallskog där marken är ganska blockrik. Detta gäller särskilt den del av reservatet där terrängen är anmärkningsvärt småkuperad. Träden är 170 år gamla. Tillväxten är låg men ökar intill bäckar och svackor i terrängen.

Här finns gott om brandljud i levande tall och torrakor, tallågor och stubbar. Spår efter minst 3 bränder har noterats i en torraka i området. Skogen i reservatet är tydligt skiktad. Längs bäcken i öster växer granskog som innehåller rikligt med död ved. Varglav har påträffats på tre ställen och reliktbock på en tall inne i den glesa skogen. En del tallar har gamla invallade stämplingar.

Smärre myrar finns i utkanten av området, bland annat en svagt excentrisk tallmosse. Berggrunden inom naturreservatet och dess omgivningar består av sandsten och jordarten utgörs av morän och torv.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2013
Storlek: 48 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen