Gryvelån

I Gryvelån skyddas en mosaik av myrar och barrskogar för framtiden. Över 400 år gamla tallar och 30 meter höga granar vittnar om att skogarna skött sig själva under lång tid. Välkommen på vandring genom ovanliga gammelskogar där hackspettar ropar och ugglor hoar.

Värdefull för vildmarkens växter och djur

De allra flesta av våra skogar är idag planterade och modernt brukade. I dessa produktionsskogar har många skogsarter svårt att hitta mat och lämpliga växt- och boplatser. Det handlar om hackspettar, ugglor, svampar och en rad andra organismer beroende av gammal skog. Gryvelån har bildats för att ge dessa arter en fristad. I gammelskogarna får växter och djur leva ifred från skogsmaskiner och andra störande aktiviteter.

Järnframställning och myrslåtter

Förr i tiden var det liv och rörelse runt Gryvelån. På myrarna slog traktens bönder sitt hö och från skogen hämtade man ved och timmer för husbehov. På myrarna grävde man också efter myrmalm. Av malmen tillverkades järn i enkla ugnar. Blästerugnar, slagghögar och andra lämningar efter järnframställningen går fortfarande att finna. Vid Flyktan finns också välbevarade kolarkojor, slogbodar och flera andra gamla byggnader.

Samtliga foton: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vy över soliga myrmarker mellan enstaka tallar

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
 • medföra okopplad hund.

Serviceinformation

 • Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 388 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000