Finnholsberget

Reservatet består av gammalskog med överståndare av gamla, grova tallar. Ett 30-tal tallar har en ålder av 300-400 år. Områdets värde är att det får utvecklas mot urskog.

Reservatet är beläget på Finnholsbergets topp som ligger på omkring 600 meter över havet. Här växer en frodig barrblandskog. Mitt i området står cirka 30 stycken 20-25 meter höga och 300-400 år gamla tallar. Dessa omges av yngre trädgenerationer.

Uppväxande granplantor på liggande multnande trädstammar, finns det gott om här. Det är typiskt för åldrande barrskogar. Området är tidigare genomhugget. Detta märks genom de talrika gamla avverkningsstubbarna i reservatets ytterområden. Stubbarna är stora och grova, vilket visar att de återstående tallarna är en rest av ett tidigare mäktigt tallbestånd. Den kraftiga underväxten av gran i 40-50 års åldern pekar på att området går mot framtida grandominans, ett förhållande som endast skogsbrand kan förändra på naturlig väg.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • medföra ej kopplad hund,
  • göra upp eld,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • plocka blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta,
  • utplacera orienteringskontroll,
  • framföra motordrivet fordon.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1986
Storlek: 5 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen