Björnåsen

Hela området ligger på ett stort höjdläge, på nästan 800 meter över havet. Tallskogarna i området har drabbats av upprepade bränder och ett hårt klimat.

Här har funnits kalområden, så kallade varder, som i några fall trots mer än hundraårig frist från bränder ännu ej slutit sig helt. I dessa områden växer nu av fjällbjörksartad björk.

Här finns mycket myrmark i hela området som också innehåller en del bäckar och tjärnar vilket bidrar till områdets mosaikartade karaktär.

Vid några diabasbranter som går i dagen finns en frodigare vegetation med gran, där ofta sälg och asp ingår. Diabasen ger också ställvis blomsterrika fläckar.

I det stora höjdläget finns även långsträckta myrar, i praktiken frostsvackor längs bäckar i dalbottnen. De kärva förhållandena har åstadkommit virkesfattiga bestånd där de enstaka grova träden har avverkats i en dimensionsavverkning för länge sedan, men där somliga skonats till exempel i områdets sydligaste del.

Området har vildmarkskaraktär, är väglöst och har förekomst av björn året runt.

Berggrunden inom naturreservatet och dess omgivningar består av dalasandsten, genomskuren av rikligt förekommande diabasgångar. Jordarten utgörs av morän och torv.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 758 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen