Båtarna

Myrar med gles tallskog runtomkring

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

På de orörda våtmarkerna finns en ovanlig växtlighet. Här och var finns torra döda träd. På dem växer den gulgröna och giftiga varglaven. I skogarna har branden härjat, vilket syns på brandstubbar och brandljud. Här kan du uppleva tystnaden och gammelskogens skönhet!

Gammal skog och artrika myrar

Skogen i Båtarnas naturreservat är gammal och har ovanligt få spår av skogsbruk. Här växer mest tall, varav några är riktiga åldringar. I kanten av myrarna finns en fin granskog där många träd är vackert bevuxna av hänglavar. Här finns höga biologiska värden. Den gröngula varglaven växer på gamla talltorrakor i den glesa tallskogen. Våtmarkerna, som vanligtvis är utdikade, är här helt orörda. Här finns en spännande och bitvis ovanlig moss- och kärlväxtflora. Bland djurlivet är skogshönsfåglarna de mest framträdande.

Det brinner i skogen!

Skogsbrand har varit en regelbunden företeelse i dessa områden, vilket flera brandstubbar och brandljud i levande tallar vittnar om. I sydväst har nyligen (2008) en större hyggesbränning utförts, viken även har haft inslag av naturvårdsbränning genom att angränsande tallbestånd har tillåtits brinna. Delar av den brända skogen ingår i reservatet.

Kulturhistoriska värden

En fornlämning i form av fångstgropar finns dokumenterad i områdets södra del. Området har under självhushållningsepoken nyttjats på sedvanligt vis genom fäboddrift och myrslåtter.

Friluftsliv

Båtarna erbjuder besökaren en fin upplevelse av gammelskogens skönhetsvärden, förstärkt av de många småvattnen och de öppna stormyrarna.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det heller inte tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2012
Storlek: 161 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen