2020:28 Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:28
Diarienummer:
502-3256-2020
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
23
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag.

Vattenlevande alger är känsliga för förändringar i vattenkvaliten vilket betyder att de kan vara utmärkta indikatorer för övervakning av densamma. Sjöhjortron är en ganska ovanlig makroskopisk cyanobakterie som indikerar stabila, icke försurade och närings­fattiga klarvattensjöar. Arten är sedan 2005 upptagen på ArtDatabankens rödlista som missgynnad (NT). Den förekommer främst på hårdbottnar, till exempel sand, men kan ibland ligga ovanpå en matta av till exempel rosettväxter och små unga individ kan ibland ses fastsittande på block i näringsfattiga sjöar.

Sjöhjortronen kan också föröka sig genom fragmentering. I långgrunda sjöar med sandbotten kan de ibland spolas upp i stora mängder på stränderna, samtidigt är de funna ned till cirka 10 meters djup i Abiskojaure.

Övergödning var före utbyggnaden av reningsverk tillsammans med sjösänkningar det största hotet mot sjöhjortronen, sedan var det försurningen, men i dag är den ökade brunifieringen av sjöarna det största hotet.

Arten är känd från mer än 60 sjöar i landet, men sannolikt finns ett ganska stort mörkertal i norra Svealand och Norrland. Utanför Sverige finns den rapporterad från endast ett fåtal länder.

I Blekinge län inventerades tolv sjöar under sommaren 1994 för att undersöka var arten förekom. I tre av de undersökta sjöarna, Horsasjön i Ronneby kommun samt Vitavatten vid Rösjö och i Vitavatten vid Baggeboda, Olofströms kommun, hittades arten. Sjöhjortron har övervakats i princip årligen i de tre sjöarna inom ramen för den regionala miljöövervakningen mellan åren 1997–2008. Från 2009 har enbart övervakning skett i två av sjöarna, Horsasjön och Vitavatten (Rösjö) då arten ej återfanns i Vitavatten (Baggeboda) vid 2008 års övervakning.

Kontakt