2020:26 Riksintressen under vatten

Om publikationen

Löpnummer:
2020:26
Diarienummer:
408-2479-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Rapportomslag.

På botten utanför Blekinges kust finns ett tämligen okänt men världsunikt natur- och kulturarv: stenålderslämningar, mellan 11 500 och 8 000 år gamla. Hur omfattande dessa landskapsrester är vet vi ännu inte riktigt.

En ökad exploatering av havens grundområden vid exempelvis utbyggnad av vindkraft dragning av kablar och utfyllning av hamnområden, aktualiserar frågan. Hur hanterar vi bäst dessa landskap i havet? Och vilken förhistoria är det man kan finna på 20 meters djup utanför kusten i södra Östersjön?

Det finns få arkeologiska platser från denna tid på land och bevaringsgraden av förgängliga material som trä, horn och ben är dålig. Under ytan är förhållandena annorlunda.

Den snabba översvämningstakten - omkring fyra meter per hundra år för 10 500 år sedan (eller en meter per generation) - har också medfört att lämningarna bäddats in snabbt och inte hunnit nötas ned av vågerosion. I dessa miljöer finner vi spår som ger oss nya bilder av människan och naturen, både ur arkeologiska och klimathistoriska perspektiv. Detta är natur- och kulturlämningar som vi verkligen bör försöka förstå och skydda. Men var finns de, hur stora områden är berörda och hur stor är potentialen ur ett tvärvetenskapligt perspektiv? Många av frågorna är fortfarande obesvarade. Denna rapport beskriver nuläget för Blekinge län.

Kontakt