Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

2020:23 Regional bostadsmarknadsanalys för Blekinge län 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:23
Diarienummer:
405-2908-2020
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Omslag av rapport.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys visar att fler bostäder byggs i länet jämfört med föregående år. Under 2019 påbörjades totalt 612 bostäder jämfört med 449 året innan. Samtidigt har den stora befolkningsökningen som pågått i Blekinge sedan 2013 avtagit och under 2019 minskade invånarantalet med 78 personer.

I Blekinge finns ett stort behov av fler hyresrätter av alla storlekar, men framför allt av ett-, två och tre rum och kök. Av bostadsrätter behövs framför allt fler bostäder med tre rum och kök och när det gäller äganderätter behövs framför allt fler bostäder med fyra och fem rum och kök.

Den regionala bostadsmarknadsanalysen grundar sig i stor omfattning på kommunernas svar i bostadsmarknadsenkäten 2020. Enligt bostadsmarknadsenkäten har fyra kommuner i Blekinge brist på bostäder och en uppger att det för första gången sedan 2017 återigen är balans i kommunen som helhet. Samtliga kommuner bedömer dock att det råder underskott på bostäder på centralorten medan fyra av fem kommuner bedömer att det är balans på bostadsmarknaden utanför centralorten. Sett till bostadsläget prognostiserat om tre år är den enda skillnaden att en kommun uppger att det även kommer vara balans inom centralorten.

Kontakt