Strandängsfåglar - Rapport från Gemensamt delprogram täckande perioden 1988–2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:24 Utgiven av Länsstyrelsen Skåne
Diarienummer:
502-26079-2019
ISBN/ISSN-nr:
978-91-7675-163-3
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
67
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Strandängsfåglar

Denna rapport har sammanställt data från 7 län i södra Sverige för att följa utvecklingen av strandängsfåglars trender och antal i södra Sverige. Som mest har förändringar under 30 år från 1988 till 2018 kunnat analyseras. Rapporten utgör ett viktigt underlag för att kunna bedöma om vi når miljömålen ett rikt och odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv och myllrande våtmarker.

Kontakt