2019:8 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Lyckebyåns avrinningsområde

Om publikationen

Löpnummer: 2019:8

Diarienummer: 436-1392-19

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 580

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2019:8

Rapportens syfte är att öka kunskapen kring kulturmiljöer i anknytning till vattendragen och behandlar de kulturmiljömässiga värden som på något vis kan beröras av eventuella naturvårdsåtgärder. Rapporten ska ses som ett underlag vid eventuella framtida åtgärder i kulturmiljöer.

Projektet har även verkat för att utöka och utvärdera möjligheterna till ett tvärsektoriellt samarbete mellan kulturmiljö och vattenförvaltning på de tre länsstyrelserna.

Kontakt