2019:4 Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2019:4
Diarienummer:
513-2755-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
68
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport-2019:4

Hållbar dricksvattenförsörjning
för kommande generationer i Blekinge

Blekinge har ett geografiskt utsatt läge. Viktiga dricksvattenresurser måste bevakas och skyddas i samhällsutvecklingen, så att inte framtida användning till dricksvattenförsörjning äventyras. Länsstyrelsen har nu antagit den regionala vattenförsörjningsplanen som utformats i samarbete med kommuner, myndigheter och övriga remissinstanser.

I den nya planen redovisas vattenanvändning, behov och prioriterade dricksvattenresurser. Vattenförsörjningsplanen med tillhörande kartmaterial är ett viktigt underlag för arbetet med vattenförsörjning, samhälls- och infrastrukturplanering, samt med miljöskydd, vattenverksamhet och krisberedskap.

Vattenförsörjningen är generellt mycket sårbar. I vattenförsörjningsplanen identifieras ett antal tydliga behov som behöver hanteras av kommunerna och Länsstyrelsen.


Följande områden berörs i planen "Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning?"

1. Tryggad vattentillgång

2. Vattenkvalitet – säkert dricksvatten

3. Minskad sårbarhet inom vattenförsörjningen

Vattenförsörjningen utsätts för såväl direkta hot så som akuta kemikalieolyckor och mera långsiktiga som klimathotet. Det är därför viktigt att säkra tillgången till vatten både kvantitativt och kvalitativt. Länsstyrelsen Blekinge har nu tagit ett samlat grepp om frågan i regionen. Planen som gick på remiss i länet 2017 har nu justerats och ska användas som ett planeringsunderlag av kommunerna och länsstyrelsen vid bland annat översiktsplanering.

Vatten är livsviktigt – men ändligt. Vi måste planera för minst 100 år framåt. Återkommande revideringar av vattenförsörjningsplanen kommer göras för att hålla den aktuell: Minst en gång per vattenförvaltningscykel (vart 6:e år), och med årlig granskning och mindre uppdateringar där det blir aktuellt. Den första revideringen är inplanerad att påbörjas hösten 2019.

Kontakt