2019:3 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Skräbeåns avvattningsområde – Holjeån, Snöflebodaån och Vilshultsån

Om publikationen

Löpnummer: 2019:3

Diarienummer: 436-676-18

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 425

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2019:3

Skräbeåns avrinningsområde börjar i Kronobergs län samt i nordöstra delen av Skånes län för att många kilometer senare mynna ut i Hanöbukten i Östersjön. Skräbeån nämns för första gången i skrift år 1589 med namnet Amings aa som betyder just mynningsån. Inom Skräbeåns avrinningsområde finns många sjö och
vattensystem varav tre av dessa ingår i rapporten; Holjeån, Vilshultsån och Snöflebodaån.

Kontakt