2019:23 Marin videokartering runt Tärnö 2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:23

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Rapportomslag.

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på uppdrag av Länsstyrelsen Blekinge utfört en marin dropvideoinventering med fokus på bottenstruktur och associerad biota i området runt Tärnö, Karlshamns kommun. Totalt insamlades data från 100 videotransekter utslumpade i tre djupintervall. Från varje videotransekt bestämdes täckningsgraden av substrattyp samt vegetation och fauna. Baserat på dessa data gjordes en klassning av naturtyp och prioriterade bevarandevärden.

I den nordvästra delen av området i de mindre vindexponerade områdena mellan öarna, dominerade mjuka substrat i form av lera/silt/gyttja, sand och grus. I den södra och östra delen av området som ligger i ett mer vindexponerat läge dominerades bottnarna av hårda substrat. Totalt påträffades 20 olika taxa/grupper av kärlväxter eller alger. På fem transekter påträffades ingen fastsittande vegetation eller djur utan endast lösliggande fintrådiga alger på mjukbotten. Som djupast noterades enstaka kärlväxter ner till ca 9 meters djup och enstaka blåstångsplantor ner till ca 13 meters djup.

Kontakt