2019:18 Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen i Blekinge 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2019:18
Diarienummer:
501-2571-2019
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
60
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2019:18

Trots stora insatser krävs det mer för att nå de svenska miljömålen

Nu har Länsstyrelsen i Blekinge län gjort sin årliga regionala uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och det övergripande generationsmålet. Uppföljning av miljökvalitetsmålen utgör underlag till den nationella uppföljning som lämnas till regeringen av Naturvårdsverket. Dessutom utgör uppföljningen en källa till kunskap om miljöarbetet och miljötillståndet i länet som alla kan ta del av. År 2020 är det år som miljökvalitetsmålen följts upp mot sedan de fastställdes för 20 år sedan. Liksom för övriga län och för hela Sverige bedöms endast ett fåtal miljömål nås till 2020 i Blekinge län. Många viktiga insatser som är med och bidrar till Sveriges miljömål sker i både Blekinge och resten av landet – men fler insatser behövs. Arbete för att nå miljömålen bidrar också till att uppfylla den ekologiska delen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kontakt